Ochrona danych osobowych w Przychodni Szczecińskiej Sp. z o.o.
Szanowni Pacjenci,

od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej RODO.

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Państwa o podstawowych zasadach przetwarzania danych osobowych.

Jakie dane są przetwarzane?

Chodzi o dane osobowe zbierane w ramach korzystania przez Państwa z naszych usług medycznych, w tym rejestracji internetowej i wirtualnej centralki.  Przetwarzamy imiona i nazwiska pacjentów, imiona rodziców, pesel, dane adresowe i kontaktowe (telefon, email), wizerunek, podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu, dane medyczne w postaci historii choroby, przebiegu leczenia oraz uiszczanie płatności za świadczenia odpłatne.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem jest Przychodnia Szczecińska Sp. z o.o., ul. Generała Maczka 18/3-4, 71-050 Szczecin, tel. 91 30 70 800. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, aby lepiej dbać o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Można się z nim skontaktować mailowo: inspektor@przychodniaszczecinska.pl

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Przetwarzane przez nas dane osobowe służą ulepszaniu standardów opieki medycznej, realizowaniu zasad profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej i leczenia oraz ochronie zdrowia pacjenta po uzyskaniu opieki medycznej.

Skąd pochodzą Państwa dane, które przetwarzamy?

Dane osobowe, które przetwarzamy pochodzą w większości od naszych Pacjentów - są one pozyskiwane przy wyborze lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub przy pierwszej wizycie u specjalisty. Dane te powstają także w czasie wykonywania naszej pracy - przy wywiadzie lekarskim, stawianiu diagnozy medycznej, otrzymywaniu wyników badań. Część danych pochodzi z rejestrów państwowych (NFZ), które dotyczą ubezpieczenia zdrowotnego i chorobowego.

Komu przekazujemy zgromadzone przez nas dane?

Przetwarzane przez nas dane są przekazywane organom państwowym w ramach systemu  zabezpieczenia społecznego, NFZ w ramach systemu ubezpieczeń zdrowotnych, innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą w zakresie zapewnienia diagnostyki, leczenia oraz ciągłości  przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.

Jakie Państwo macie prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
  1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, to ma Pani/Pan prawo do wycofania swojej zgody w każdym czasie, bez wpływu na przetwarzania dokonane przed wycofaniem zgody.
  2. Prawo żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych.
  3. Prawo żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych.
  4. Prawo żądania od Administratora usunięcia niektórych Pani/Pana danych osobowych.
  5. Prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  6. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  7. Przenoszenia Pani/Pana danych osobowych.
  8. Wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej na temat praw przysługujących Państwu w związku z przetwarzaniem przez Przychodnię Szczecińską Sp. z o.o. Państwa danych osobowych, jak również ewentualnych innych administracyjnych lub cywilnych środków ochrony prawnej, można przeczytać na stronie internetowej: https://www.uodo.gov.pl/

Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez kontakt pisemny pod adresem:  Przychodnia Szczecińska Sp. z o.o. ul. Generała Maczka 18/3-4, 71-050 Szczecin.

Newsletter

© 2024 - Przychodnia Szczecińska

Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Więcej informacji.

Wykonanie: avangardo.pl

Jacek Bujko - ZnanyLekarz.pl